Centrum Medyczne Remedium

Zapytania ofertowe dostępność plus

Zapytanie ofertowe – projekt budowlano technologiczny

Treść zapytania ofertowego dostępna jest pod adresem https://nzoz-remedium.pl/zapytanie-ofertowe-projekt-budowlano-technologiczny/

Zapytanie ofertowe – zestawy komputerowe

W ramach zapytania wybrano ofertę złożoną przez iCOD.pl Sp. z o. o.

Zapytanie ofertowe – prace remontowe

Zapytanie ofertowe – defibrylator

Zapytanie ofertowe – aparat do szybkich testów

Zapytanie ofertowe – odzież

Zapytanie ofertowe – spirometr

Zapytanie ofertowe – organizacja warsztatów/szkoleń

Wnioskodawca projektu pn.: ” Remedium plus dostępność – kompleksowe dostosowanie Centrum Medycznego Remedium do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”- UMOWA NR UM.POZ.174.2019-00 (aneks nr UM.POZ.174.2019-01) o powierzenie Grantu aktualnie poszukuje wykonawcy, który zorganizuje warsztaty/szkolenia dla pracowników  placówki CM Remedium w Łodzi (której jesteśmy właścicielem), w ramach projektu „Dostępność Plus”.

W imieniu grupy NEUCA S.A. zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na organizację warsztatów/szkoleń zgodnie ze specyfikacją poniżej.

  • warsztaty dla kadry menedżerskiej z zakresu kompetencji społecznych właściwych dla komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami (3 osoby) (standard WK 1.1)
  • szkolenia dla kadry menedżerskiej oraz pozostałego personelu (kadra menadżerska – 3 osoby, lekarze – 6 osób, pielęgniarki i położne – 7 osób, pracownicy rejestracji – 6 osób) z zakresu umiejętności komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami w formie szkolenia teoretycznego i warsztatów praktycznych (standard RK 2.1)

Zakres szkoleń dla kadry menedżerskiej (3 osoby) będzie obejmował następujące zagadnienie:
1. Budowanie zespołu przyjaznego osobom ze szczególnymi potrzebami (wykłady i warsztaty, 4 dni szkoleniowe)
Szkolenia będą poprzedzone analizą przedszkoleniową. Po zakończeniu szkoleń odbędzie się także wizyta typu follow-up.

Zakres szkoleń dla kadry menadżerskiej i pozostałego personelu placówki (22 osoby) będzie obejmował następujące zagadnienia:
1. Komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami – podstawowe pojęcia, charakterystyka grup osób ze szczególnymi potrzebami, źródła informacji i wsparcia w tym zakresie (4 dni szkoleniowe w 2 grupach, wykłady)
2. Komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami – możliwe sytuacje kryzysowe i sposoby radzenia sobie z nimi (4 dni szkoleniowe w 2 grupach, warsztaty).

Szkolenia będą poprzedzone analizą przedszkoleniową. Po zakończeniu szkoleń odbędzie się także wizyta typu follow-up.

Szkolenie musi uwzględniać elementy wskazane w ramach  Ramowego programu szkolenia dotyczącego komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami – załącznik 3 do Standard dostępności POZ.
Niezbędne jest omówienie m.in.

1. Komunikacja jako podstawa ustalania stosunków wzajemnych z pacjentami ze szczególnymi potrzebami
2. Ogólne zagadnienia dotyczące komunikacji międzyludzkiej
3. Specyfika komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami
4. Budowanie motywacji personelu do przestrzegania zasad komunikacji z osobami
ze szczególnymi potrzebami
5. Techniki wzmacniające kontakt z pacjentem z rożnych grup szczególnych potrzeb
6. Rodzaje i funkcja pytań
7. Poziomy słuchania, słuchanie aktywne
8. Komunikaty werbalne i niewerbalne
9. Bariery komunikacyjne, specyfika kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami
10. Efektywne metody komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnymi o różnych rodzajach dysfunkcji
11. Kulturowe i społeczne konteksty stereotypów w działalności praktycznej z osobami z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami
12. Przeciwdziałanie stereotypom – budowanie postawy akceptacji i przestrzegania zasad komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami
13. Tworzenie sprzyjającej atmosfery komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami
oraz
1. Komunikacja osób z niepełnosprawnościami o szczególnych potrzebach komunikacyjnych
2. Dodatkowe, alternatywne kanały i metody komunikacji
3. Praca z osobami z niepełnosprawnościami, stanowiska przystosowane
4. Analiza stanu i podejmowanie działań poprawiających jakość komunikacji, szczególnie przestrzennej z osobami ze szczególnymi potrzebami
5. Komunikacja alternatywna i wspomagająca, czyli jak rozpocząć rozmowę z pacjentem niemówiącym
6. Poziomy umiejętności komunikacyjnych
7. Partner komunikacyjny (pacjent) – definicja, rola kadry medycznej w wprowadzaniu komunikacji
8. Rozwiązania wizualne AAC w placówce medycznej
9. Narzędzia w komunikacji alternatywnej i wspomagającej – technologia niska i wysoka, omówienie narzędzi
10. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami
11. Zastosowanie:
z pętli indukcyjnej
z systemów FM, IR, Bluetooth
z czytników tekstu
z innych rozwiązań
12. Zasady savoir-vivre’u obowiązujące w kontaktach z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności
13. Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i ich rozwiązywanie
14. Trendy rozwojowe w zakresie komunikacji
– regulacji prawnych istotnych z punktu widzenia dostępności placówek medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami (OzSP);
– standardów projektowania uniwersalnego dla szpitali i placówek (POZ);
– charakterystyki grupy OzSP i ich potrzeb związanych z codziennym funkcjonowaniem.

W ramach szkoleń Wykonawca zapewni przerwy kawowe.

Po przeprowadzeniu szkolenia konieczne jest wystawienie dla uczestników zaświadczenia, dyplomu lub certyfikatu o ukończeniu szkolenia.
W przypadku pytań o kwestie merytoryczne bardzo proszę o kontakt z Roksaną Szewczyk-Kulas, tel. 513 870  832, e-mail:
roksana.szewczyk-kulas@neuca.pl

1. Miejsce prowadzenia szkoleń/warsztatów: do zapewnienia przez Wykonawcę
2. W ofercie proszę zawrzeć:
-ceny jednostkowe netto,
-warunki płatności,
-termin realizacji,
Istnieje możliwość złożenia oferty częściowej.

Termin składania ofert:10.10.2022 do godziny 15.30.

Jednocześnie informujemy, że oferty można składać:
-osobiście w siedzibie Centrum Medycznego Remedium sp. z o. o., pod adresem ul. Dąbrowskiego 15B, 93-177 Łódź. Oferta do zapytania ofertowego szkolenia, lub
-drogą pocztową pod adres: Centrum medyczne Remedium sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 15B, 93-177 Łódź z dopiskiem na kopercie: szkolenia, lub

-drogą mailową pod adres: marta.drozdalska@neuca.pl z dopiskiem w tytule wiadomości Oferta do zapytania ofertowego szkolenia