Centrum Medyczne Remedium

Charakterystyka usług

W naszej Poradni Medycyny Pracy wykonujemy wszystkie badania diagnostyczne, laboratoryjne oraz konsultacje lekarzy specjalistów niezbędne w związku z wykonywaną pracą. Każdy pracownik podlega wstępnym, okresowym oraz kontrolnym badaniom lekarskim. Profilaktyczne badania przeprowadzane są w każdej sytuacji na koszt pracodawcy na podstawie wystawionego przez niego skierowania.

Badania wstępne

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają przede wszystkim osoby przyjmowane do pracy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Nie ma przy tym przeszkód, aby badania zostały wykonane z pewnym wyprzedzeniem. Ważne, aby były aktualne. Muszą to być jednak badania wstępne wykonane w związku z zatrudnieniem u nowego pracodawcy, a nie badania okresowe lub wstępne wykonane na podstawie skierowania od poprzedniego pracodawcy.

Badania wstępne dotyczą:

 • nowych pracowników przed podjęciem pracy
 • pracowników po zmianie stanowiska pracy
 • zmiany charakteru stanowiska pracy – gdy wystąpią nowe szkodliwe dla zdrowia czynniki

Badania okresowe

Okresowym badaniom lekarskim podlegają osoby, których poprzednie orzeczenie lekarskie, stwierdzające o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku, traci ważność. Data kolejnego badania jest podana na zaświadczeniu lekarskim i zależy m. in. od rodzaju wykonywanej pracy. Oprócz tego pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także: po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami oraz po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.

Badania okresowe dotyczą:

 • osób pracujących na danym stanowisku, którym upływa termin ważności poprzedniego zaświadczenia

Badania kontrolne

Kontrolne badania lekarskie przeprowadza się je w sytuacji, gdy pracownik wraca do pracy po niezdolności, wywołanej chorobą, trwającej dłużej niż 30 dni. Celem tych badań jest stwierdzenie zdolności podwładnego do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Badania w zakresie psychologii transportu

Badaniom psychologicznym podlegają:

 • osoby prowadzące samochód służbowy w ramach obowiązków
 • osoby użytkujące samochód prywatny do celów służbowych
 • operatorzy wózków widłowych, suwnic, żurawi, itp.
 • kierowcy zawodowi
 • strażnicy ochrony mienia
 • pracownicy zabezpieczenia technicznego (I i II stopnia)
 • Instruktorzy
 • Egzaminatorzy

Wizytacja stanowisk pracy

Podczas wizytacji, lekarz medycyny pracy wykonuje rozpoznanie oraz ocenę czynników szkodliwych i uciążliwych, które występują na poszczególnych stanowiskach pracy. Wnioski oraz opis stanowisk pracy (zagrożeń, przekroczonych norm), przekazywane są pracodawcy w celu poprawy organizacji stanowisk pracy. Ponadto informacje te są istotne dla lekarzy przeprowadzających badania pracowników danej firmy. Przeglądu stanowisk dokonuje lekarz medycyny pracy.

Udział lekarza medycyny pracy w komisji BHP

Pracodawca według Kodeksu Pracy powołuje Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Kodeks Pracy, Rozdział XI). Obowiązek taki mają pracodawcy zatrudniający więcej niż 250 pracowników. Komisja stanowi organ doradczy i opiniodawczy w kwestii środowiska pracy.

W skład komisji BHP wchodzą:

 • pracownicy służby BHP
 • lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami
 • przedstawiciele pracowników