Centrum Medyczne Remedium

Programy profilaktyczne

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Program profilaktyczny skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego przesiewowego badania cytologicznego. W ramach programu pobierane jest badanie cytologiczne przez lekarza ginekologa lub położną posiadającą odpowiedni certyfikat umiejętności w zakresie pobierania wymazów cytologicznych nadany przez Centralny Ośrodek Koordynujący Program Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Jeśli wynik jest prawidłowy, lekarz ginekolog zaleca ponowne badanie profilaktyczne po upływie 3 lat lub – w uzasadnionych przypadkach (w szczególności kobiety zakażonym wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne i zakażone HPV – typem wysokiego ryzyka) – po upływie 12 miesięcy.

W przypadku stwierdzenia zmian o charakterze dysplastycznym, w celu weryfikacji wstępnego rozpoznania, lekarz ginekolog kieruje uczestniczkę do etapu pogłębionej diagnostyki, gdzie wykonywane jest badanie kolposkopowe lub badanie kolposkopowe z pobraniem wycinka do badania histopatologicznego. Po ustaleniu ostatecznego rozpoznania uczestniczka programu zostaje skierowana na leczenie, bądź otrzymuje informację na temat terminu wykonania kolejnego badania cytologicznego – za 3 lata lub w uzasadnionych przypadkach po upływie 1 roku.

Udział w programie jest bezpłatny oraz finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia

BADANIA PRZESIEWOWE W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA JASKRY

Badania te skierowane są do osób w wieku powyżej 35 roku życia, które nie były diagnozowane w kierunku jaskry w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub u których wcześniej nie zdiagnozowano jaskry. Po wykonaniu badania lekarz podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania. W przypadku prawidłowego wyniku badania – zaleca ponowne zgłoszenie się na badanie po 24 miesiącach. Gdy wynik badania jest nieprawidłowy, lekarz zobowiązany jest skierować pacjenta na dalszą diagnostykę lub leczenie poza programem.

profilaktyka jaskry

Udział w programie jest bezpłatny oraz finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Program jest skierowany do osób będących w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat w danym roku kalendarzowym, u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia. Osoby te w ciągu ostatnich 5 lat nie mogły korzystać z badań w ramach programu również u innego świadczeniodawcy.

Adresatami programu są szczególnie osoby obciążone czynnikami ryzyka (nadciśnienie tętnicze krwi, podwyższone stężenie cholesterolu, nadwaga, palenie tytoniu, nadwaga i otyłość, wiek, płeć męska, obciążenia genetyczne i inne).

profilaktyka chuk

Z badań można skorzystać u swojego lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz na podstawie wywiadu, pomiarów ciśnienia tętniczego krwi oraz wykonanych badań biochemicznych, podejmuje decyzję dotyczącą:

  • ponownego badania za 5 lat,
  • edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat,
  • pozostawienia pod kontrolą lekarza POZ poza programem,
  • skierowania na leczenie do specjalisty.

Udział w programie jest bezpłatny oraz finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia

PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH

Program skierowany jest do kobiet w ciąży powyżej 35. roku życia lub obciążonych występowaniem chorób genetycznych w rodzinie. Ciężarne, które chciałyby skorzystać z programu muszą spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • wiek powyżej 35 lat,
  • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka,
  • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka, stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową,
  • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu,
badania prenatalne

Aby skorzystać z badań w ramach programu konieczne jest skierowanie zawierające informacje o wskazaniach do objęcia programem, wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę. Pierwsza wizyta wskazana jest w 12 tygodniu ciąży.

Skierowanie na badania prenatalne może być wystawione przez lekarza ginekologa, ale również przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto skierowanie może być wystawione zarówno w gabinecie działającym w oparciu o umowę zawartą z NFZ-tem, jak i przez gabinety prywatne. Program badań prenatalnych realizowany jest przez poradnie, w których po wykonaniu nieinwazyjnych badań diagnostycznych (badania genetyczne USG płodu (11/13 tydzień oraz 18/23 tydzień), badania biochemiczne – oznaczenia w surowicy krwi) podejmowana jest decyzja dotycząca dalszego postępowania – w razie wskazań medycznych ciężarne kierowane są na badania inwazyjne  (pobranie materiału do badań genetycznych w  drodze amniopunkcji/ biopsji trofoblastu/ kordocentezy pod kontrolą USG ), na które muszą wyrazić zgodę. W przypadku konieczności wykonania dalszej diagnostyki niemieszczącej się w ramach programu ciężarne, u których zdiagnozowano nieprawidłowości genetyczne, kierowane są (już poza programem profilaktycznym) do odpowiednich poradni udzielających świadczeń na podstawie umowy z NFZ.

 

Udział w programie jest bezpłatny oraz finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia