Centrum Medyczne Remedium

Deklaracja Dostępności

Centrum Medyczne Remedium Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Medycznego Remedium Sp. z o. o..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Sekcja zasady nr 3 (Zrozumiałość) jest aktualnie w procesie usprawniania

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Roksana Szewczyk-Kulas.
 • E-mail: biuro.remedium@neuca.pl
 • Telefon: 42 230 91 28

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Przychodni Centrum Medyczne Remedium Sp. z o. o.
 • Adres: Centrum Medyczne Remedium – ul. gen. J. Dąbrowskiego 15 B, Łódź (93-177)
 • E-mail: biuro.remedium@neuca.pl
 • Telefon: 42 230 91 28

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Medyczne Remedium – ul. gen. J. Dąbrowskiego 15 B, Łódź (93-177)

I. Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo:

Placówka medyczna Centrum Medyczne Remedium jest przystosowana do przyjęcia pacjentów mających trudności w poruszaniu się poprzez:

 1. zapewnienie przy wejściu głównym i od strony wejścia do pediatry bezproblemowego wejścia do przychodni – bez barier architektonicznych;
 2. przystosowanie drzwi wejściowych, które umożliwiają swobodny przejazd wózka inwalidzkiego – drzwi automatyczne przesuwne;
 3. przy wejściu głównym do przychodni znajduje się wózek inwalidzki z którego mogą korzystać pacjenci przychodni mający trudności w poruszaniu się;
 4. zapewnienie na parterze, w obrębie poradni specjalistycznych toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 5. zapewnienie/wydzielenie dwóch miejsc postojowych przed przychodnią (z prawej oraz lewej strony parkingu) przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych;
 6. w gabinetach POZ znajdują się leżanki z możliwością regulacji wysokości pilotem;
 7. główna lada recepcyjna dostosowana do potrzeb pacjentów poruszających się na wózku inwalidzkim;
 8. w punkcie pobrań znajduje się fotel z elektryczną regulacją wysokości oparcia i siedziska;
 9. kolorystyka ścian pomieszczeń w przychodni zapewnia wartość współczynnika odbicia światła na poziomie min. 50 – 60 %;
 10. możliwość zarejestrowania się na wizytę osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, poprzez Internet: https://przychodnie.swiatzdrowia.pl/ron-www/Centrum-Medyczne-Remedium-Dabrowskiego
  lub telefonicznie: /42/ 230 91 28.

II. Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących:

 1. w rejestracji głównej zamontowana została i dostępna jest dla pacjentów słabosłyszących pętla indukcyjna.

III. Informacja dla osób niewidomych i słabowidzących:

 1. na korytarzu zamontowane są listwy liniowe ułatwiające poruszanie się osób słabowidzących;
 2. przy klamkach do wszystkich gabinetów znajdujących się na terenie przychodni zostały zamontowane tabliczki z alfabetem Braille’a;
 3. w rejestracji głównej znajduje się lupa elektroniczna do czytania tekstu dla pacjentów słabowidzących.

IV. Informacja dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną:

 1. przejrzysta organizacja przestrzeni budynku.

V. Informacja dla osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi:

 1. w toalecie dla pacjentów niepełnosprawnych znajduje się przewijak dla dzieci;
 2. w części pediatrycznej przychodni na korytarzu znajduje się wolnostojący przewijak dla dzieci.